Privacyverklaring

Privacyverklaring NH Vastgoed | VGM NL juni 2018

NH Vastgoed respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij soms persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van NH Vastgoed en op de website www.nhvastgoed.nl (hierna de “Website”) en de diensten die wij aanbieden (de “Diensten”).

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is NH Vastgoed, Havenweg 16A, 1771 RW Wieringerwerf, ingeschreven in het handelsregister met nummer 719 58 36.

Binnen NH Vastgoed is er geen functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld.

2. Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van vastgoedbeheer, waaronder VvE-beheer. Aanvullend verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de Website en het verzenden van emailnieuwsbrieven, en voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op de ontwikkeling van informatieproducten ten behoeve van derden. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals eigenaren van vastgoed en Verenigingen van Eigenaren. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

Het kan voorkomen dat wij u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek dat wij uit laten voeren door een verwerker. Wij gebruiken deze gegevens om onze service en dienstverlening te beoordelen en verbeteren. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden worden nooit openbaar gemaakt.

3. Welke persoonsgegevens

Indien u de Website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de browser die u gebruikt;
 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;
 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;
 • Het device dat u gebruikt;
 • Locatiegegevens;
 • Surfgedrag en acties.

Indien u zich registreert en/ of gebruik maakt van onze Diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Documentnummer van uw paspoort of ID;
 • Betaalgegevens;
 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.

 

4. Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van vastgoedeigenaren, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

5. Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met eigenaren van vastgoed of verenigingen van eigenaren. Bij het aangaan van een huurovereenkomst wordt informatie soms uitgewisseld met handelsinformatiebureaus.

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders.

Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluiten we in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door NH Vastgoed in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en NH Vastgoed of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen NH Vastgoed en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

8. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via jouw browser op jouw computer worden geplaatst. NH Vastgoed maakt enkel gebruik van functionele en technische cookies voor het goed en gebruiksvriendelijk (laten) functioneren van onze website. In dit soort cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hier is dan ook geen toestemming voor nodig. Indien NH Vastgoed gebruik zal maken van trackingcookies, waarbij wel persoonsgegevens worden opgeslagen, zullen wij altijd uitdrukkelijk om jouw toestemming verzoeken bij het bezoeken van onze website.

9. Uw rechten

U hebt het recht om NH Vastgoed te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om NH Vastgoed te verzoeken om de gegevens te wissen.

In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun jij voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

10. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

NH Vastgoed
Postbus 39
1770 AA Wieringerwerf
KvK-nummer: 719 58 36
085 002 33 37
info@nhvastgoed.nl